ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்

கருதி இடத்தாற் செயின்: குறள் 484(திருவள்ளுவர்)

The pendant world's dominion may be won,

In fitting time and place by action done.


தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா


Dr. Saravanan Pichiah Ph.D.,CChem MRSC., MIE

Associate Professor

Head,Environmental Nanotechnology Laboratory

Department of Environmental Science and Engineering

Indian Institute of Technology (ISM)Dhanbad

Dhanbad-826004, Jharkhand, INDIA

Editorial Board Member,Journal of Biorenewable Energy Research Published by ISSR

Editorial Board Member,Journal of Chemical Engineering Published by Isaac Scientific Publishing, Hong Kong

Editorial Board Member, Current World Environment, by Enviro Research Publishers, India

Publication Summary: Journal=72;Book Chapter= 6;Monograph=1;Conference Paper=25;Invited Talks=10

WOS (h-index ):16, Google (h-index): 20

http://www.researcherid.com/rid/B-7471-2008

Scopus Author ID: 54949263900

orcid.org/0000-0001-8302-9586

Click here to view my CV (pdf)

Contact

For any short or long term research position write to me Click here to email me